Pierwsze kroki

ABY UZYSKAĆ UPRAGNIONY DOKUMENT PRAWO JAZDY NALEŻY ZDECYDOWAĆ SIĘ NA ROZPOCZĘCIE KURSU W DOBRYM OŚRODKU SZKOLENIA, GDZIE GWARANTUJĄ RZETELNE I BEZSTRESOWE SZKOLENIE. PRZED WIZYTĄ W OŚRODKU SZKOLENIA KIEROWCÓW KAŻDA ZAINTERESOWANA OSOBA POWINNA ZAŁOŻYĆ PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ.

Przyjdź do OSK FENIX w Tczewie pomożemy ci wypełnić i skompletować dokumenty wymagane przy założeniu Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy (prawidłowo wypełniony zgodnie ze wzorem)
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
 • jedna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm w pozycji na wprost
 • dowód osobisty (dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, legitymacja szkolna lub paszport kandydata (wraz z urzędowym potwierdzeniem zameldowania) - do wglądu
 • kserokopia karty pobytu oraz karta pobytu do wglądu - dla cudzoziemca
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat

DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE PRAWA JAZDY Z KOLEJNĄ KATEGORIĄ

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego albo kserokopię prawa jazdy
 • w zakresie kategorii B jeżeli ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii B+E
 • w zakresie kategorii A2 jeżeli ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii A oraz posiada zaświadczenie potwierdzające odbycie tylko zajęć praktycznych

Po zdanym egzaminie:
Wejdź na stronę https://www.kierowca.pwpw.pl/ i sprawdź czy Twoje prawo jazdy jest już do odbioru w Urzędzie.

OBCOKRAJOWIEC MOŻE OTRZYMAĆ PRAWO JAZDY W POLSCE JEŻELI:

 • Uzyska orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 • Odbędzie wymagane dla danej kategorii szkolenie;
 • Zda z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii;
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, paszport, a dla cudzoziemców paszport lub kartę stałego pobytu - do wglądu;
2. Podanie;
3. Dowód uiszczenia opłaty za egzamin (potwierdzenie przyjęcia opłaty przez kasę WORD (tabela opłat) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy);
4. Jedną fotografię bez nakrycia głowy, nie podklejoną o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
5. Orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
6. Pisemną zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli zdający nie ukończył 18lat;
7. Kserokopię posiadanego prawa jazdy kategorii B, jeżeli ubiega się o prawo jazdy kategorii B+E

Złożone przy wnioskowaniu o prawo jazdy dokumenty zostaną przekazane przez PORD do Wydziału Komunikacji, właściwego dla miejsca zameldowania wnioskującego.

DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYMIANĘ PRAWA JAZDY WYDANEGO ZA GRANICĄ
(dokumenty należy składać w PORD)

Osoby ubiegające się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą powinny poddać się sprawdzeniu kwalifikacji w zakresie egzaminu teoretycznego.

Wykaz państw, których krajowe prawa jazdy są ważne na terytorium RP i mogą być wymienione w Urzędach bez konieczności zdawania egzaminu teoretyczne (Dz.U. Nr 286 poz. 2884 z 28 grudnia 2004, zał. 4)

 • wniosek na specjalnym druku (do pobrania w Biurze Obsługi Egzaminów)
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za egzamin (tabela opłat)
 • jedna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm w pozycji na wprost
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski (sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwie umocowanego urzędnika przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych)
 • dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, lub paszport kandydata (wraz z urzędowym potwierdzeniem zameldowania) - do wglądu
 • kserokopia karty pobytu oraz karta pobytu do wglądu - dla cudzoziemca
 • PEŁNOMOCNICTWO, jeżeli wyznaczony został pełnomocnik do dostarczenia dokumentów (pobierz wzór)